Zapisz się do Newslettera i skorzystaj z rabatu 10% na ubrania z nowej kolekcji

Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 119zł.

Jesteśmy na Instagramie i Facebooku! Dołącz do naszej społeczności, śledź nasze nowości i bierz udział w konkursach.

Sklep internetowy KidsFashion.pl

Prowadzony przez Hurtimex S.A., z siedzibą w Łodzi przy ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42, 90-640 Łódź.

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296042.

Akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP: 729-011-06-62, Kapitał zakładowy: 6.553.795,40 zł (wpłacony w całości).

Regulamin sklepu internetowego

Określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Hurtimex S.A. z siedzibą w Łodzi za pośrednictwem sklepu internetowego KidsFashion.pl.

Definicje
§ 1

W niniejszym Regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. Sprzedawca – Hurtimex S.A., z siedzibą w Łodzi przy ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42, 90-640 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296042, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 729-011-06-62, kapitał zakładowy: 6.553.795,40 zł (wpłacony w całości).
 2. Sklep - sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej KidsFashion.pl oraz jej podstronach.
 3. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 4. „Klient” – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 5. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
 6. „Rejestracja” - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 7. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. „Polityka” – Polityka Prywatności, która znajduje się pod tym adresem www.kidsfashion.pl/polityka-prywatnosci
 9. „Dostawa” - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 10. „Dostawca” - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 11. „Dni robocze” - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 12. „Umowa sprzedaży” - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 13. „Towar” - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 14. „Login” - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 15. „Regulamin” - oznacza niniejszy regulamin.
Postanowienia ogólne
§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im bezpłatnie stworzenia swego Konta w Sklepie, a następnie zawierania przez Internet Umów sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

§ 3
 1. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
 2. W związku z powyższym Sklep może zmieniać ceny Towarów zamieszczonych na stronach Sklepu, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie mają wpływu na treść zawartych poprzednio Umów sprzedaży.
§ 4
 1. Ceny Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, a także przyznawać kody rabatowe, które posiadają określony okres ważności.
 2. Podane w Sklepie ceny Towarów nie obejmują kosztów przesyłki, ani kosztów obsługi płatności.
 3. Rabaty wprowadzone w ramach akcji promocyjnych nie sumują się z innymi promocjami.
§ 5
 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu kidsfashion.pl oraz składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga rejestracji, aczkolwiek dokonanie rejestracji jest rekomendowane w celu usprawnienia procesu zamawiania Towarów oraz umożliwienia Klientowi korzystania z dodatkowych, przeznaczonych wyłącznie dla Klientów zarejestrowanych, funkcjonalności Sklepu.
 2. Procedura rejestracji w Sklepie została opisana w dalszych postanowieniach Regulaminu.
§ 6

Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

§ 7
 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie końcowe (np. smartphone, tablet) Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub innym oprogramowaniu. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego kidsfashion.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
Założenie Konta w Sklepie
§ 8

Konto w Sklepie mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

§ 9
 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Sklepie powinna kliknąć zakładkę „Zarejestruj się” znajdującą się w górnej części każdej ze stron www składających się na Sklep. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
 2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: nazwę użytkownika, adres e-mail oraz hasło, które będzie służyło do logowania w Sklepie.
 3. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej jest dobrowolne i nie jest konieczne dla zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
 4. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
 5. Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta w Sklepie.
§ 10
 1. Założenie Konta w Sklepie jest możliwe również w toku składania zamówienia. W tym celu Klient powinien wypełnić formularz stanowiący ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
 2. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się i zamów” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
 3. Postanowienia § 9 stosuje się odpowiednio.
§ 11
 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia, bez podania przyczyn, od umowy o założenie Konta w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od dnia gdy nastąpiło zdarzenie opisane w § 9 ust. 4 lub § 10 ust. 2 Regulaminu.
 2. Postanowienia § 21 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
§ 12

Po założeniu Konta i zalogowaniu się do niego Klient ma możliwość: śledzenia statusu zamówienia oraz aktualizacji swoich danych podanych przy zakładaniu Konta.

§ 13

Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym kidsfashion.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym

Złożenie i przyjęcie zamówienia
§ 14
 1. Sprzedaż Towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu.
 2. Zamówienia można składać poprzez witrynę Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
§ 15

Ceny w Sklepie są ważne tylko w ofercie internetowej i nie podlegają dodatkowym rabatom, które mogą obowiązywać w innych kanałach dystrybucji Sprzedawcy.

§ 16
 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie Towary poprzez kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka”. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych Towarów, usunięcia znajdujących się tam Towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 2. Po dodaniu Towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości Towarów, jakie chce kupić w Sklepie, poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku. Wyświetlone w koszyku Towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen stanowią ofertę ich zakupu złożoną Klientowi przez Sprzedawcę.
 3. Po dodaniu do koszyka wszystkich Towarów, jakie Klient chce zamówić, należy wybrać sposób płatności oraz dostawy, które są opisane w postanowieniu ustępu poniższego. W wyświetlonych rubrykach niezbędne jest podanie danych koniecznych dla realizacji dostawy oraz dla wystawienia faktury, jeżeli są inne niż dane podane przy zakładaniu Konta w Sklepie. W przypadku, gdy Klient posiada kod rabatowy, wówczas może go również podać w odpowiedniej rubryce. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić. Kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne z przyjęciem złożonej przez Sprzedawcę Klientowi oferty zakupu wskazanych w zamówieniu Towarów i prowadzi do zawarcia między Klientem a Sprzedawcą Umowy sprzedaży. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego przyjęcia. Informacja o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.
 4. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności oraz dostawy Towarów. Dostępne są następujące sposoby płatności: gotówką przy odbiorze zamówienia (w tym przypadku prosimy o posiadanie odliczonej kwoty przy odbiorze zamówienia, ponieważ kurier nie zawsze posiada przy sobie gotówkę), przelewem elektronicznym, przelewem bankowym oraz kartą kredytową. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje usunięte z systemu. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim uzgodnieniu tego z obsługą Sklepu kidsfashion.pl. Do wyboru Klienta pozostają następujące sposoby dostawy: za pośrednictwem Poczty Polskiej, za pośrednictwem kuriera, paczkomatu Inpost lub odbiór osobisty w wybranych lokalizacjach. Koszty związane z realizacją zapłaty oraz dostawą Towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty te pokryje Sprzedawca. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oświadczenia o przyjęciu oferty Sprzedawcy dotyczącej zakupu Towarów znajdujących się w koszyku.
 5. Po zawarciu umowy zgodnie z postanowieniem ustępu 3 niniejszego paragrafu Sprzedawca lub jego upoważniony przedstawiciel może się skontaktować z Klientem w przypadku, gdy prawidłowa realizacja zawartej umowy wymaga dalszych ustaleń lub zamówiony Towar nie znajdował się obecnie w magazynie Sklepu. W przypadku braku Towaru w magazynie Klient może: zrezygnować z zamówienia w całości, wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia, rezygnując z pozostałej jego części albo zgodzić się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, jeżeli Towar będzie jeszcze dostępny w późniejszym czasie. W przypadku realizacji z zamówienia lub jego części odpowiednia część zapłaconej ceny zostanie zwrócona. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem Sklep może zrealizować częściowo zamówienie lub anulować je w całości informując o tym Klienta mailowo.
 6. Klient może aż do chwili wystawienia faktury przez Sprzedawcę dokonać modyfikacji swojego zamówienia poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem email: [email protected] lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie kidsfashion.pl, w tym także może z niego zrezygnować. Upływ terminu do rezygnacji z zamówienia nie ma wpływu na prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługujące Konsumentowi.
§ 17

Do zamówienia jest wystawiona faktura VAT, która jest wysyłana razem z przesyłką. W związku z tym Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych potrzebnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do jej wystawienia.

§ 18
 1. Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia:
  • w przypadku płatności gotówką przy odbiorze zamówienia jego realizacja zostanie rozpoczęta po złożeniu przez Klienta zamówienia,
  • w przypadku płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia od PayPro S.A. (obsługującym platformę Przelewy24) o poprawnym wykonaniu płatności,
  • w przypadku płatności przelewem bankowym realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;
 2. Złożone zamówienia, których przedmiot jest dostępny w magazynie Sklepu są realizowane:
  • tego samego dnia, w którym zgodnie z ustępem powyższym rozpoczął się czas realizacji zamówienia, jeżeli czas realizacji zamówienia rozpoczął się do godziny 12-tej tego dnia,
  • w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zgodnie z ustępem powyższym rozpoczął się czas realizacji zamówienia, w przypadkach innych niż powyższy.
 3. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas od jego rozpoczęcia zgodnie z ustępem 1 do chwili przekazania zamówienia Poczcie Polskiej, kurierowi lub przekazania Klientowi informacji o gotowości do osobistego wydania mu zamówienia.
Dostawa
§ 19

Koszty dostawy Towaru, z zastrzeżeniem możliwego wyjątku, o którym mówi Regulamin pokrywa Klient. Z tego względu do ceny Towaru należy doliczyć cenę dostawy Towaru, która jest podawana przy składaniu zamówienia przez Klienta i zależna od wybranej przez niego formy dostawy. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy dowód zakupu obejmujący dostarczane Towary.

§ 20

Dostawy na terenie Polski są realizowane przez Pocztę Polską w około 3-5 dni roboczych od dnia wydania jej przesyłki, natomiast przez kuriera w terminie około 1-2 dni roboczych. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za ich pośrednictwem na adres wskazany w formularzu zamówienia.

§ 21

Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu lub odmowy jej przyjęcia

§ 22

Jeśli w magazynie zabraknie Towaru zamówionego przez Klienta, przez co termin realizacji zamówienia byłby wydłużony, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem mailowo lub telefonicznie w celu ustalenia terminu realizacji zamówienia albo anulowania zamówienia.

Zwroty i reklamacje
§ 23
 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż Dostawca i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele Towarów, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy Towaru objętych jednym zamówieniem.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres: Hurtimex S.A. ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 42 90-640 Łódź, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie kidsfashion.pl.
 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, zamieszczonego pod adresem https://www.kidsfashion.pl/formularz-odstapienia-od-umowy.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są Towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Konsumentowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów dla Konsumenta.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Konsumenta płatności do chwili otrzymania Towarów lub do chwili dostarczenia Sprzedawcy przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towary przed upływem terminu 14 dni.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
§ 24
 1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad prawnych i fizycznych.
 2. Reklamacje można składać na formularzu zwrotu Towaru.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.
 4. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z fakturą. Na przesyłce należy umieścić napis „Internet”
 5. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolną od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy.
 6. Konsument nie może odstąpić od Umowy z powodu wady Towaru, jeżeli wada jest nieistotna. Nie ma to wpływu na uprawnienia Konsumenta wynikające z § 22.
 7. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługę.
 8. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 9. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu
Rękojmia
§ 25
 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed pływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Czas trwania umowy
§ 26

Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 27
 1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy o założenie Konta w Sklepie, przy czym Sprzedawca może ją wypowiedzieć w przypadku zakończenia działalności Sklepu lub naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta.
 2. W przypadku wypowiedzenia umowy o założenie Konta w Sklepie przez Sprzedawcę umowa rozwiąże się z upływem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu doszło do Klienta w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź mailem na adres e-mail Klienta podany w Koncie.
 3. Klient wypowiada umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez usunięcie swojego Konta ze Sklepu. Z chwilą usunięcia Konta umowa z Klientem zostaje rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia. Możliwe jest także wysłanie wypowiedzenia przez Klienta pocztą lub mailem.
Postanowienia końcowe
§ 28

Znaki towarowe Towarów znajdujących się w Sklepie oraz ich nazwy są chronione na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

§ 29

Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.)

§ 30

Wszelkie nagłówki użyte w treści Regulaminu mają na celu jedynie ułatwienie orientacji w jego tekście.

§ 31

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, takich jak zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego kidsfashion.pl, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu kidsfashion.pl zmienionego regulaminu. Zmiany regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Klientów, co w szczególności oznacza, iż zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

§ 32

W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

§ 33

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 34

Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.04.2020 r.

Właśnie zapisałeś się do naszego newslettera. Aby zakończyć proces rejestracji, wyszukaj w skrzynce odbiorczej wiadomość e-mail z potwierdzeniem i kliknij link dołączony do niej. Jeśli nie otrzymałeś e-maila, powtórz proces lub skontaktuj się z pomocą techniczną.