Zapisz się do Newslettera i skorzystaj z rabatu 10% na ubrania z nowej kolekcji

Od dzisiaj nowa marka Nicol w ofercie.

Jesteśmy na Instagramie i Facebooku! Dołącz do naszej społeczności, śledź nasze nowości i bierz udział w konkursach.

§1 Postanowienia wstępne

Polityka Prywatności, dalej „Polityka” to zbiór zasad w zakresie przetwarzania danych osobowych otrzymanych od Klientów korzystających ze sklepu internetowego www.kidsfashion.pl nazywanego dalej „Sklepem Internetowym”. Celem Polityki jest poinformowanie Klientów Sklepu Internetowego o wszystkich elementach procedury w zakresie pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych. Procedury są realizowane na postawie przepisów prawa t.j. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z 10.05 2018 roku o ochronie danych osobowych. Rolą Polityki jest wypełnienie wobec Klientów obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 RODO.

§2 Dane Administratora

Administratorem danych osobowych jest Hurtimex S.A., właściciel sklepu internetowego kidsfashion.pl z siedzibą w Łodzi przy ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42, 90-640 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296042, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 729-011-06-62, kapitał zakładowy: 6.553.795,40.

Z administratorem można skontaktować się pisemnie drogą pocztową, pisząc na adres: ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42, 90-640 Łódź: lub z wykorzystaniem adresu poczty e-mail [email protected] . Klient Sklepu Internetowego otrzyma wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych i ich przetwarzania.

§3 Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
 1. Zakup w sklepie internetowym z pominięciem rejestracji lub logowania

  Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient podaje: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwę firmy i numer NIP (zakup na firmę). Dane te przetwarzane są:

  1. w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi oferowanej przez Sklep Internetowy t.j. przedmiotu zamówienia, dostawy, zmiany i rozwiązania umowy sprzedaży,
  2. w celu realizacji składanych przez Klienta zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego,
  3. dla potrzeb składanych reklamacji oraz zwrotów w przypadku odstąpienia od umowy,
  4. w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które mogą być kierowane przez Klienta
 2. Dokonanie rejestracji w Sklepie Internetowym

  W procesie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient przekazuje dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, płeć, które przetwarzane są:

  1. w celu obsługi i zapewnienia działania konta Klienta w Sklepie Internetowym;
  2. w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi oferowanej przez Sklep Internetowy t.j. przedmiotu zamówienia, dostawy, zmiany i rozwiązania umowy sprzedaży;
  3. w celu realizacji składanych przez Klienta zamówień na towary znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego oraz dla potrzeb rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu zakupionych towarów w przypadku odstąpienia od umowy;
  4. celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań, które mogą być kierowane przez Klienta.
 3. Newsletter

  W Sklepie Internetowym istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi newslettera dotyczącego towarów tam oferowanych. Zgodę na otrzymywanie newslettera Klient może wycofać w każdej chwili. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne lecz konieczne aby newsletter mógł być wysłany. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W związku z wykonywaniem powyższej usługi Administrator będzie przetwarzał adres e-mail Klienta w zakresie:

  1. kierowaniu e-mailowych powiadomień o nowościach, promocjach i innych interesujących ofertach lub treściach, które mogą także zawierając informacje o charakterze handlowym;
  2. działań odnoszących się do marketingiem bezpośredniego prezentującego towary i usługi Sklepu Internetowego (przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz telemarketing).
  3. prowadzenia badań i analiz statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Klientów bezpośrednio do Administratora w celu udoskonalenia jakości, funkcjonalności oraz standardów działalności Administratora;
  4. możliwego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – jako uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw;
  5. danych przekazanych w pytaniu, skardze lub sugestii w celu udzielania odpowiedzi na pytania, skargi lub sugestie Klienta. Prawnie uzasadniony interes Administratora obejmuje możliwość reagowania na pytania, skargi i sugestie Klientów;
  6. danych w zakresie kierowania do Klienta zaproszenia do uczestnictwa w programie lojalnościowym. Prawnie uzasadniony interes Administratora obejmuje prowadzenie działań marketingowych;
  7. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom. Prawnie uzasadniony interes obejmuje zapewnienie bezpieczeństwa usług.
 4. Program lojalnościowy
  1. Samodzielna rejestracji w programie lojalnościowym wymaga podania danych osobowych jak: imię, nazwisko, płeć, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane dzieci Klienta, które przetwarzane są w celu wykonania umowy dotyczącej jego uczestnictwa w programie lojalnościowym oraz prowadzenia i obsługi konta
  2. Zaproszenia do programu lojalnościowego osoby drugiej wymaga podanie przez osobę zapraszającą danych osobowych, które są potwierdzone przez osobę drugą akceptująca zaproszenie do programu lojalnościowego t.j. imię, płeć i adres e-mail, które przetwarzane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (obejmującego działania marketingowe) oraz w celu wykonania umowy dotyczącej uczestnictwa w programie lojalnościowym w charakterze osoby drugiej.
§4 Informacja o profilowaniu

Dla potrzeb realizacji działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach może korzystać z profilowania. Automatyczne przetwarzanie danych przez Administratora daje mu możliwość oceny określonych kwantyfikatorów charakterystycznych dla poszczególnych osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia projekcji tych zachowań w przyszłości.

Jeżeli Klient wyrazi zgodę, na to aby w optymalny sposób dostosować ofertę do jego potrzeb, będą podejmować decyzje o doborze: wyświetlanych mu reklam, prezentowanych lub podpowiadanych towarów w momencie składania zamówienia, przesyłania informacji o produktach i usługach oraz promocjach i zniżkach, oferowanych przez Sklep Internetowy, oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, obejmującym dane Klienta związane z zakupami, dane podane w formularzach rejestracyjnych, aktualizacyjnych lub aktywizacyjnych, informacje o aktywności, w tym informacje o nabytych towarach, informacje o lokalizacji i historię przeglądania, a także w oparciu o modele statystyczne. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Klienta, którego dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Dokonując tego rodzaju profilowania Administrator nie stosuje jednak w stosunku do Klienta profilowania, które wywoła w stosunku do jego osoby skutku prawnego lub innego rodzaju oddziaływania mogącego wywrzeć na nim istotny wpływ

§5 Odbiorcy danych osobowych
 1. Administrator będzie przekazywać dane osobowe Klienta podmiotom, które działają na jego zlecenie. W związku z tym dane osobowe mogą być powierzane w szczególności: firmom kurierskim, poczcie polskiej, firmom logistycznym, operatorowi logistycznemu, zewnętrznym dostawcom produktów operatorom systemu informatycznego, podmiotom prowadzącym systemy do mailowego i sms-owego marketingu, operatorowi płatności, firmom audytorskim, kancelarii prawnej.
 2. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa i w ich oparciu Administrator może być zobowiązany przekazać dane osobowe osobom trzecim lub organom administracji publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych lub jeśli jest do tego uprawniony ponieważ jest to niezbędne ze względu na prowadzone dochodzenie prokuratorskie lub dla zgłoszenia i dochodzenia praw Administratora oraz ochronę jego interesów).
 3. Dane osobowe nie są przekazywane do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.
§6 Okres przetwarzania danych osobowych
 1. W oparciu o obowiązujące przepisy prawa przetwarzanie danych osobowych Klienta wykonywane jest przez okres niezbędny do osiągnięcia wyznaczonego celu zależnego od podstawy przetwarzania danych osobowych. Po tym czasie dane osobowe Klienta zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, określonych w § 3 niniejszej Polityki.
§7 Prawa Klienta dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Klient ma następujące prawa:

 1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Klientowi zgłaszającemu takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 3. Prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – o ile jest to technicznie możliwe;
 7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
 8. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w zakresie w jakim dane będą przetwarzane na podstawie zgody Klient ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Cofnięcie zgody na komunikację marketingową w każdej chwili;
 10. W celu skorzystania z przysługujących praw należy się skontaktować na podane w § 2 dane kontaktowe.
 11. Klient ma prawo wnieść skargę do organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza postanowienia RODO.
§8 Pliki cookie

Administrator wykorzystuje tzw. cookies, zbierane podczas przeglądania Sklepu Internetowego, przede wszystkim w celu dostarczania Klientowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies),
 2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies,
 3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies),
 4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies,
 5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies,
 6. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies,
 7. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Sklepu Internetowego przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners
§9 Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli Klient uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§10 Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 23 marca 2020 roku. Może ona ulec zmianie o czym klient zostanie powiadomiony nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej administratora www.kidsfashion.pl

Właśnie zapisałeś się do naszego newslettera. Aby zakończyć proces rejestracji, wyszukaj w skrzynce odbiorczej wiadomość e-mail z potwierdzeniem i kliknij link dołączony do niej. Jeśli nie otrzymałeś e-maila, powtórz proces lub skontaktuj się z pomocą techniczną.